News

Phân loại CRM – Customer Relationship Management

Categories: CRM, News

PHẦN 2 – CÁC LOẠI CRM

CRM thường được phân thành ba loại:

  • CRM hoạt động (Operational): tự động hóa bán hàng, tự động hóa tiếp thị, tự động hóa dịch vụ khách hàng. Loại này tạo điều kiện cho các liên hệ của khách hàng với tổ chức, xử lý tiếp và thực hiện các yêu cầu của họ.
  • CRM phân tích (Analytical): nắm bắt, lưu trữ, tổ chức, phân tích, giải thích và sử dụng dữ liệu. Loại này cho phép các khách hàng được nhắm mục tiêu với các ưu đãi phù hợp và cho phép cá nhân hóa và tiếp thị 1:1 được thực hiện thông qua sự hiểu biết vượt trội về khách hàng.
  • CRM hợp tác (Collaborative): các dịch vụ hợp tác và cơ sở hạ tầng để tạo sự tương tác giữa một công ty và các kênh của họ. Loại này cho phép doanh nghiệp thông qua một loạt các kênh khác nhau và trải nghiệm chung trên các kênh này.

Trueson có thể làm gì để hỗ trợ chiến lược CRM của bạn?

Liên hệ để trao đổi với chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay

Định nghĩa CRM – Customer Relationship Management
Làm việc tại nhà với Veeva CRM
Menu