Câu chuyện của chúng tôi

Chặng đường hình thành và phát triển

Anh Trương Nguyễn Trường Sơn khởi đầu hành trình của Trueson tại Hà Lan. Nhận biết được những nhu cầu quan trọng, chúng tôi đã thực sự đã trở thành người dẫn đầu trong việc kết hợp hoàn hảo giữa kinh doanh và công nghệ. Tại Trueson, chúng tôi làm nên những câu chuyện thành công.​
Chúng tôi hỗ trợ cho các công ty phát triển mạnh trong các dự án kinh doanh của họ, ứng dụng thành công và góp phần làm gia tăng tỷ suất hoàn vốn (ROI). Câu chuyện của chúng tôi phát triển dựa trên sự đổi mới và cống hiến, biến những trở ngại thành chiến thắng và tham vọng thành hiện thực.​

Tầm nhìn

Hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn thế giới thông qua các giải pháp tương tác với khách hàng một cách sáng tạo và thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tính chuyên nghiệp, chất lượng đầu ra và sự gắn kết với khách hàng.

Sứ mệnh

Góp phần vào sự thành công của các doanh nghiệp bằng các giải pháp tương tác với người dùng hiệu quả và khéo léo quản lý mối quan hệ giữa các bên liên quan.​

Giá trị

Tại Trueson, chúng tôi ưu tiên tính chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm, sự gắn kết với khách hàng, đón nhận và tôn trọng sự phong phú của truyền thống kết hợp với kinh nghiệm đa dạng. ​

3 văn phòng, 7 ngôn ngữ
20+ chứng nhận

1 mục tiêu

Make Life Easier For Companies That Make Life Better

3 văn phòng, 7 ngôn ngữ
20+ chứng nhận

1 mục tiêu

Make Life Easier For Companies That Make Life Better

Menu