MCCP FastTrack

MCCP FastTrack là một ứng dụng phát triển bởi Trueson, giúp tối ưu hóa việc chuẩn bị Multichannel Cycle Plans trong Veeva CRM. Ứng dụng hiện có sẵn trên Salesforce AppExchange.

MCCP FASTTRACK LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN VEEVA CRM?

 • Chỉ định đồng thời nhiều Mục tiêu (Targets và Mục đích (Goals) Hoạt động theo phân khúc để tạo ra đồng loạt các Cycle Plans 
 • Đặt Mục tiêu qua đa kênh và qua nhiều sản phẩm trên cũng một trang
 • Lưu các tiêu chí và Mục tiêu của Bộ lọc dưới dạng Mẫu để sử dụng lại
 • Nhân bản Chu kỳ và Kế hoạch chu kỳ, có hoặc không có Mục tiêu và Mục đích, đặt lại khoảng thời gian và đổi tên
 • Bỏ qua các Mục tiêu nhân bản không còn được gắn cờ TSF Mục tiêu của tôi
 • Xem xét và chỉnh sửa Mục đích (Goals) theo Mục tiêu (Targets) và Kênh, làm nổi bật các thay đổi
 • Tự động tính toán (lại) các Tương tác trong Cycle Plan
 • Bản địa hóa cài đặt, bộ lọc, cột và giá trị ban đầu trên các trường Chu kỳ và Kế hoạch chu kỳ, theo quốc gia hoặc theo nhóm quốc gia
 • Không cần chuẩn bị tệp tải, nhưng quản lý toàn bộ quy trình trong Veeva CRM

KHI NÀO DOANH NGHIỆP CẦN ĐẾN MCCP FASTTRACK?

 • Chu kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc hàng năm (hoặc bất kỳ biến thể nào) và cập nhật phân khúc dữ liệu: Sao chép các Chu kỳ hoàn chỉnh với Kế hoạch chu kỳ, Mục tiêu và Mục đích bao gồm và finetune nếu cần. Hoặc Chỉ định hàng loạt Mục tiêu và Mục đích với dữ liệu phân đoạn mới nhất.
 • Quản trị viên địa phương chỉ định Mục tiêu và Mục đích hoặc Đại diện tự chỉ định những điều này: Đặt Mục tiêu và Mục đích trực tuyến, tận dụng trường Tài khoản và Chỉ số sản phẩm tùy chỉnh của bạn, xem xét trực tuyến với dữ liệu Chỉ số sản phẩm có liên quan hiển thị hoặc trên iPad.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

 • Tốc độ: giảm đáng kể khối lượng công việc và thời gian để chuẩn bị Cycle Plans, thiết lập trong vài giờ thay vì nhiều ngày hay nhiều tuần
 • Tính đơn giản: quy trình hoàn chỉnh để thiết lập, sao chép và nhắm đến hàng loạt các mục tiêu
 • Độ tin cậy: giảm nguy cơ lỗi bằng cách tự động hóa các quy trình, không cần tải thêm tệp để chuẩn bị
 • Tích hợp: được thiết kế cho Veeva CRM, sử dụng các đối tượng và quy trình của Veeva, các trường tùy chỉnh Accounts và Chỉ số Sản phẩm
 • Bản địa hóa: điều chỉnh cài đặt và bộ lọc tùy chỉnh theo nhu cầu kinh doanh địa phương, dễ bảo trì
 • Tính xác thực: đã được Đánh giá bảo mật của Salesforce, không cần bổ sung xác thực bảo mật CNTT

TRUESON CÓ HỖ TRỢ XUYÊN SUỐT QUY TRÌNH HAY KHÔNG?

Câu trả lời là có. Các chuyên gia tư vấn kinh doanh của Trueson sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp về cách lập kế hoạch đa kênh và thực hiện, định dạng cấu hình và triển khai ứng dụng, đào tạo quản trị viên của doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các Multichannel Cycle Plans.

SƠ LƯỢC VỀ CÁCH SỬ DỤNG

Menu