Sản phẩm của chúng tôi

MCCP FastTrack

MCCP FastTrack một ứng dụng trên nền tảng Salesforce được phát triển bởi Trueson, giúp  tối ưu hóa việc chuẩn bị Multichannel Cycle Plans trong Veeva CRM. Ứng dụng này đã mặt trên AppExchange.

Veeva CRM MyInsights

Trueson đối tác dịch vụ được chứng nhận bởi Veeva CRM MyInsights. Chúng tôi đã phát triển các tài liệu về bảng quản trị (dashboards) MyInsights. Veeva CRM Myinsights không chỉ phỏng hiệu suất

XPower/Veeva Interface

XPower một nền tảng tổng hợp được phát triển bởi XCellen, giúp thiết lập hồ , phân khúc xác định mục tiêu. Nền tảng giúp người dùng tiết kiệm thời gian, bên cạnh các tính năng hữu ích khác.

Quy tắc Định giá Quản lý Đơn hàng

Trueson kinh nghiệm trong việc triển khai quản thành công phần mềm Quản đơn hàng Veeva CRM. Nhằm đơn giản hóa quy trình phức tạp của việc khởi tạo quản quy tắc định giá trong Veeva… 

Nền tảng cơ sở dữ liệu khách hàng

Trueson nhiều kinh nghiệm trong việc quản dữ liệu khách hàng tích hợp với các giải pháp CRM. Để hỗ trợ khách hàng trong việc quản nội bộ sở dữ liệu của các nhân viên y tế (Healthcare Professionals – HCP)
Menu