Quản lý Hoạt động Kinh doanh & Dữ liệu bằng CRM

Công tác quản trị doanh nghiệp luôn mong muốn đạt được hiệu quả trong việc áp dụng CRM o các hoạt động thương mại, cũng như cải thiện liên kết giữa Kinh doanh (Business) Công nghệ thông tin (CNTT). Nhưng trên thực tế, nhiều người dùng CRM không thời gian để kết hợp các hoạt động với các chiến lược đề ra. 

Trueson hoàn toàn thể hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động kết hợp sử dụng hệ thống dữ liệu, các dự án về triển khai tính năng quy trình mới, tạo ra sự liên kết hiệu quả giữa Kinh doanh CNTT. Điều này cho phép đội ngũ kinh doanh thêm thời gian tập trung vào các sáng kiến quan trọng trong các giai đoạn cao điểm về mặt chiến lược. 

Chuyên viên vấn Kinh doanh Quản Dữ liệu của chúng tôi kinh nghiệm đa dạng về các giải pháp CRM (Salesforce, Veeva CRM), dữ liệu ( dụ: dữ liệu bán hàng, dữ liệu OneKey HCP) báo cáođặc biệt trong ngành Khoa học Đời sống. 

Trueson phân công nhiều nhóm hỗ trợ tập trung để hỗ trợ khách hàng kịp thời hiệu quả. Các nhóm đều một đầu mối liên hệ chính, các quy trình được lập thành văn bản, chia sẻ kiến thức sao lưu dữ liệu thường xuyên, đảm bảo chất lượng tính liên tục của các dịch vụ. 

Các dịch vụ Quản trị Kinh doanh được cung cấp thành các gói hỗ trợ dựa trên số giờ mỗi tháng, thể dễ dàng điều chỉnh.

Dịch vụ hỗ trợ Hoạt động Quản trị Kinh doanh mà Trueson cung cấp, gồm:

 • null
  Quản người dùng / Vùng (Lãnh thổ) / Hệ thống phân cấp vai trò 
 • null
  Quản lý dữ liệu khách hàng (bao gồm quy trình DCR)
 • null
  Danh mục sản phẩm, chỉ định sản phẩm cho người dùng
 • null
  Phân khúc và chỉ định mục tiêu
 • null
  Quản lý mục tiêu cuộc gọi, khảo sát, mẫu, cảnh báo
 • null
  Closed-Loop Marketing (CLM)/Approved Email Management
 • null
  Báo cáo
 • null
  Tải dữ liệu
 • null
  MCCP Planning hoặc quy trình chuẩn bị Load Files

Một số Đối tác của Trueson