MCCP FastTrack

MCCP FastTrack một ứng dụng phát triển bởi Trueson, giúp tối ưu hóa việc chuẩn bị Multichannel Cycle Plans trong Veeva CRM. Ứng dụng hiện đã mặt trên Salesforce AppExchange.

MCCP FASTTRACK TỐI ƯU HÓA VEEVA CRM NHƯ THẾ NÀO?

 • Chọn đồng thời nhiều Mục tiêu (Targets) Mục đích (Goals) bằng cách phân đoạn nhiều Cycle Plans cùng lúc
 • Đặt Targets qua đa kênh qua nhiều sản phẩm trên cùng một trang 
 • Lưu các tiêu chí Targets của Bộ lọc (Filters) dưới dạng Mẫu để sử dụng lại 
 • Nhân bản Chu kỳ (Cycle) Kế hoạch chu kỳ (Cycle Plans), hoặc không Targets Goals, đặt lại khoảng thời gian đổi tên 
 • Bỏ qua các Targets nhân bản không còn được gắn cờ My Target TSF  
 • Xem xét chỉnh sửa Mục đích (Goals) theo Mục tiêu (Targets) Kênh, làm nổi bật các thay đổi 
 • Tự động tính toán (lại) các Tương tác trong Cycle Plans 
 • Bản địa hóa cài đặt, bộ lọc, cột giá trị ban đầu trên các trường Cycle Cycle Plans, theo quốc gia hoặc theo nhóm quốc gia 
 • Không cần chuẩn bị tệp tải, nhưng quản toàn bộ quy trình trong Veeva CRM 

KHI NÀO DOANH NGHIỆP CẦN ĐẾN MCCP FASTTRACK?

 • Theo chu kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc hàng năm (hoặc bất kỳ biến thể nào) khi cần cập nhật dữ liệu theo phân khúc: Sao chép các Chu kỳ hoàn chỉnh với Kế hoạch chu kỳ, Mục tiêu Mục đích bao gồm finetune nếu cần. Hoặc Chỉ định hàng loạt Mục tiêu Mục đích với dữ liệu phân đoạn mới nhất. 
 • Quản trị viên khu vực sẽ chỉ định Mục tiêu Mục đích hoặc Đại diện tự chỉ định những điều này: Đặt Mục tiêu Mục đích trực tuyến, tận dụng trường Tài khoản Chỉ số sản phẩm tùy chỉnh của bạn, xem xét trực tuyến với dữ liệu Chỉ số sản phẩm liên quan hiển thị hoặc trên iPad.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

 • Tốc độ: giảm đáng kể khối lượng công việc thời gian để chuẩn bị Cycle Plans, thiết lập trong vài giờ thay nhiều ngày hay nhiều tuần 
 • Tính đơn giản: quy trình hoàn chỉnh để thiết lập, sao chép nhắm đến hàng loạt các mục tiêu 
 • Độ tin cậy: giảm nguy lỗi bằng cách tự động hóa các quy trình, không cần tải thêm tệp để chuẩn bị 
 • Tích hợp: được thiết kế cho Veeva CRM, sử dụng các đối tượng quy trình của Veeva, các trường tùy chỉnh Accounts Chỉ số Sản phẩm 
 • Bản địa hóa: điều chỉnh cài đặt bộ lọc tùy chỉnh theo nhu cầu kinh doanh địa phương, dễ bảo trì 
 • Tính xác thực: đã được Đánh giá bảo mật của Salesforce, không cần bổ sung xác thực bảo mật CNTT

TRUESON CÓ HỖ TRỢ XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG MCCP FASTTRACK HAY KHÔNG?

Câu trả lời . Các chuyên gia vấn kinh doanh của Trueson sẵn sàng vấn cho doanh nghiệp về cách lập kế hoạch đa kênh, thực hiện, định dạng cấu hình triển khai ứng dụng, đào tạo quản trị viên của doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các Multichannel Cycle Plans.

SƠ LƯỢC VỀ CÁCH SỬ DỤNG

Menu