Territory Management 2.0

Territory Management
  • 1.0
  • 2.0
Quản vùng (Territory Management) một tính năng nổi bật của Salesforce giúp doanh nghiệp nhân viên bán hàng dễ dàng kiểm soát công việc khách hàng của mình theo từng khu vực. 

Theo thông báo của Salesforce, Territory Management 1.0 sẽ ngừng hoạt động từ tháng 6 năm 2021. Hiện nay Veeva CRM đã bắt đầu kích hoạt Territory Management 2.0 (TM2), thế doanh nghiệp đang sử dụng Veeva CRM cần nắm bắt được các tác động của sự chuyển dịch này. 

TM2 áp dụng hình dữ liệu khác biệt, việc tham chiếu đến tùy chỉnh tích hợp thể bị ảnh hưởng. Sự khác biệt này nằmbáo cáo tùy chỉnh, báo cáo MyInsights, quy tắc chia sẻ, bố cục trang tài khoản, mẫu tải dữ liệu, v.v. Tuy nhiên, những vấn đề này lại không được giải quyết thông qua các phiên bản Veeva CRM phát hành cũng không được đưa vào công cụ Đánh giá của Veeva. 

Doanh nghiệp phải hoàn thành việc chuyển đổi trước tháng 6 năm 2021. Hãy bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ! 

TRUESON MANG ĐẾN MỘT QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THUẬN LỢI VÀ DỄ DÀNG

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm đánh giá tùy chỉnh, tích hợp nội dung đa kênh, tài liệu hóa triển khai Kế hoạch khắc phục Chuyển dữ liệu; bao gồm tải lại hệ thống phân cấp lãnh thổ, phân bổ từ người dùng đến lãnh thổ.