Nền tảng Cơ sở Dữ liệu Khách hàng

Trueson có nhiều kinh nghiệm quản lý dữ liệu khách hàng và tích hợp với các giải pháp CRM.

Để hỗ trợ khách hàng quản nội bộ sở dữ liệu của Nhân viên y tế (Healthcare Proffesionals – HCP), Trueson đã phát triển Khung sở dữ liệu HCP. Nền tảng này cho phép tổ chức, cấu trúc quản sở dữ liệu HCP trực tuyến, tích hợp với Salesforce Sales hoặc Veeva CRM. Đặc biệt, nếu sở dữ liệu HCP không sẵnquốc gia của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp nhất quán để quản dữ liệu khách hàng của công ty.

Tính năng chính của Khung cơ sở dữ liệu HCP:

 • Thông tin tổng quan về đối tượng 
 • Địa chỉ, Đơn vị chỉ định của bệnh viện – DMU (thăm khám), địa chỉ bưu điện (hòm thư), trang web, số điện thoại, số điện thoại di động, phương tiện truyền thông hội, v.v. 
 • Địa chỉ email, Mẫu cam kết 
 • DCR / Công cụ xác thực 
 • Trình kết nối với Salesforce hoặc Veeva CRM 
 • Quản Yêu cầu Thay đổi Dữ liệu của người dùng 

Lợi ích chính của Khung cơ sở dữ liệu HCP:

 • Đưa ra cấu chính xác của hệ thống y tế (HCO, HCP, DMU, Chính phủ, Tổ chức đại diện bệnh nhân, Tổ chức đại diện Nhân viên Y tế, Các mạng lưới khác) 
 • Loại bỏ các bản trùng lặp 
 • Đồng bộ cấu trúc giữa các quốc gia 
 • Liên kết với các hệ thống như Salesforce, Veeva, ERP, Tổ chức bán hàng nội bộ 
 • Quản các chấp thuận chia sẻ thông tin từ khách hàng việc tuân thủ quy định về bảo mật thông tin cá nhân 
 • Hỗ trợ các hình thức y tế trực tuyến hoặc chiến lược kỹ thuật số 
 • Hỗ trợ hợp tác nhóm / liên hiệp