Nền tảng Cơ sở Dữ liệu Khách hàng

Trueson có nhiều kinh nghiệm quản lý dữ liệu khách hàng và tích hợp với các giải pháp CRM.

Để hỗ trợ khách hàng quản lý nội bộ Cơ sở dữ liệu của Chuyên viên y tế (Healthcare Proffesionals – HCP), Trueson đã phát triển Khung cơ sở dữ liệu HCP. Nền tảng này cho phép tổ chức, cấu trúc và quản lý cơ sở dữ liệu HCP trực tuyến, tích hợp với Salesforce Sales hoặc Veeva CRM. Đặc biệt, nếu cơ sở dữ liệu HCP không có sẵn ở quốc gia của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp nhất quán để quản lý dữ liệu khách hàng từ chính công ty.

Lợi ích chính của Khung cơ sở dữ liệu HCP:

 • Góc nhìn tổng thể về chuyên gia
 • Địa chỉ,  Đơn vị chỉ định của bệnh viện – DMU (thăm khám), địa chỉ bưu điện (thư), trang web, số điện thoại, số điện thoại di động, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.
 • Địa chỉ email, Mẫu cam kết
 • DCR / Công cụ xác thực
 • Trình kết nối với Salesforce hoặc Veeva CRM
 • Quản lý Yêu cầu Thay đổi Dữ liệu của người dùng

Lợi ích chính của Khung cơ sở dữ liệu HCP:

 • Hệ thống đơn vị y tế chính xác (HCO, HCP, DMU, Chính phủ, Tổ chức bệnh nhân, Tổ chức HCP, Các mạng lưới)
 • Loại bỏ các bản sao
 • Đồng bộ cấu trúc giữa các quốc gia
 • Liên kết với các hệ thống như Salesforce, Veeva, ERP, Tổ chức bán hàng nội bộ
 • Quản lý sự đồng thuận và tuân thủ
 • Hỗ trợ các hình thức y tế trực tuyến hoặc chiến lược kỹ thuật số
 • Hỗ trợ hợp tác nhóm / liên hiệp
Menu