News

Trueson đã sẵn sàng cho GDPR

Categories: GDPR, News

Trueson nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc quản lý và bảo vệ an toàn dữ liệu, cũng như tuân thủ GDPR được thông qua bởi  Nghị viện Châu Âu. Chính vì vậy, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia bảo mật Remy Witte, để đánh giá và cải thiện các quy trình của chúng tôi và đảm bảo rằng các quy trình quản lý dữ liệu, bảo mật và quản lý dữ liệu của chúng tôi tiếp tục tuân thủ các quy trình hiện đại và GDPR. 

Giá trị mà chúng tôi mang lại? Chúng tôi giúp đỡ khách hàng tuẩn thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, tư vấn để cải thiện quy trình, cũng như đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp trong các quy trình liên quan. 

Chúng tôi sẽ thường xuyên đăng các bài blog, nhấn mạnh và giải thích một số thay đổi quan trọng liên quan tới GDPR. Bạn có thể theo dõi các bài blog tại đây. 

Trueson có thêm các chứng chỉ Veeva và Salesforce
Trueson mở rộng sang Đức với một Cố vấn cấp cao
Menu